Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Phúc Duyên_Truyện ngắn_Hoài Nguyễn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoài Nguyễn
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:20' 22-12-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Phuùc Duyeân
Truyeän ngaén – Hoaøi Nguyeãn
Ngöôøi ñaâu gaëp gôõ laøm chi.
Traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng?
Nguyeãn Du

**(**
*
Ñang lim dim nguû, Phuùc nghe nhieàu tieáng oàn aøo cuûa caùc haønh khaùch cuøng toa taøu, roài nhieàu ngöôøi cuøng chæ troû veà höôùng con ñöôøng quoác loä chaïy song song vôùi con taøu.
- Gôùm, con caùi nhaø ai maø taùo tôïn thaät. Hình nhö chaïy ñua vôùi con taøu naøy thì phaûi? Moät baø khaùch lôùn tuoåi ngoài caïnh anh noùi gioïng khoù chòu.
Phuùc ñöa tay duïi maét cho ngöôøi tænh haün. Toø moø, anh cuõng nhìn veà phía con ñöôøng nhöïa luùc naøy chæ caùch con taøu khoaûng hôn chuïc meùt. Caû con taøu vaø chieác xe chaïy cuøng ngang ngöûa toác ñoä neân anh nhìn thaáy töông ñoái roõ göông maët nhìn nghieâng cuûa ngöôøi taøi xeá chieác xe Ford Falcon maøu xanh chuoái non. Ñoù laø moät coâ gaùi maø anh ñoaùn taàm côõ tuoåi khoûang treân döôùi hai möôi laêm. Xe khoâng quay kính cöûa neân khi coâ ta quay nhìn veà phía ñoaøn taøu, anh caûm nhaän coâ gaùi laø moät ngöôøi coù nhan saéc khaù ñeïp vaø coù caù tính. Vaøi anh chaøng thanh nieân ngoài haøng gheá treân cöôøi hoâ hoá, nhoaøi ngöôøi ra khoûi khung cöûa taøu, coát nhö cho coâ gaùi nhìn thaáy vaø gaøo to : Naøy coâ em, muoán ñua xe vôùi taøu boïn anh höû?
Cuøng luùc aáy, con taøu huï moät hoài coøi daøi. Phuùc nhìn sang phía coâ gaùi laùi xe, con ñöôøng nhöïa baây giôø ñaõ laø moät con doác daøi. Theá laø con taøu chuaån bò chui haàm vaøo haàm.
Trong khoang taøu khoâng coøn chuù yù gì ñeán chuyeän vöøa xaûy ra. Ai naáy chuaån bò laïi theá ngoài vaø xoác laïi haønh lyù khi taøu chuaån bò vaøo haàm.
Ñeøn treân taøu baät saùng vaø beân ngoaøi toái xaåm laïi. Con taøu ñaõ chui vaøo ñöôøng haàm. Ai ñoù, moät gioïng Baéc vui veû caát leân moät ñoaïn trong baøi " Taøu Anh qua nuùi " …. Qua ñeøo Haûi Vaân maây treo ñænh nuùi….. Haûi Vaân ôû ñaâu ñaây? Phuùc ñoaùn hình nhö laø taøu ñang chui haàm ñeøo Cuø Moâng??? Ñeøo Caû thì chui qua roài. Nhö vaäy laø gaàn ñeán Quy Nhôn roài!
Xe ra khoûi ñoaïn haàm, aùnh saùng nhö uøa tôùi traøn ngaäp con taøu. Toø moø, Phuùc nhìn ra ngoaøi ñoaïn quoác loä, chôït nghó buïng : Khoâng bieát coâ gaùi laùi xe khi naõy ñaõ xuoáng ñeøo chöa? Coù khi coøn ñang ôû giöõa ñeøo Cuø Moâng nöõa laø!!! Ñeøo naøy noåi tieáng nguy hieåm maø!
Nghó buïng theá thoâi, Phuùc lan man nghó ñeán cuoäc gaëp saép tôùi ñaây vôùi baùc Höõu ôû Quy Nhôn, nôi anh seõ taïm döøng chaân tröôùc khi veà Quaûng Ngaõi.
Baùc Höõu thì anh chöa gaëp maët bao giôø nhöng chuyeän giöõa baùc vaø ba anh, ngöôøi cha quaù coá cuûa anh thì ñöôïc nghe meï keå raát nhieàu laàn.
Ba Phuùc vaø baùc Höõu tröôùc laø hai ngöôøi baïn thaân thôøi coøn hoïc Ñaïi hoïc ôû Saøi Goøn tröôùc naêm 1975. Hoøa bình laäp laïi, tröôøng Luaät cuûa ba Phuùc theo hoïc phaûi taïm thôøi ñoùng cöûa. Baùc Höõu hoïc beân Khoa hoïc vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng. Nhöng luùc ñoù ñaâu coù hoïc haønh gì maáy, caùc sinh vieân chæ laøm nhieäm vuï giöõ gìn traät töï cuûa moät thaønh phoá môùi ñöôïc giaûi phoùng, môùi thay ñoåi chính quyeàn caùch maïng. Hai ngöôøi baïn naêm thöù ba Ñaïi hoïc cuøng troï hoïc ôû khu Voõ Taùnh ruû nhau boû Saøi Goøn veà queâ. Ba veà Quaûng Ngaõi coøn baùc Höõu veà Quy Nhôn.
OÂng baø noäi cuûa Phuùc luùc ñoù möøng laém vì ñöùa con trai coøn soáng trôû veà. ÔÛ queâ, oâng baø nghe ñaâu ba cuûa Phuùc trong ñoaøn ngöôøi chaïy ra nöôùc ngoaøi!!!
ÔÛ queâ chöa ñaày naêm, ba Phuùc theo oâng ñi laøm nhieàu nôi, nhieàu ngheà maø chaúng ngheà naøo phuø hôïp vôùi mình neân ba Phuùc quyeát ñònh naïp ñôn xin theo hoïc sö phaïm taïi Quy Nhôn. Lyù do thì cuõng ñôn giaûn laø ba muoán gaëp laïi ngöoøi baïn coá tri thôøi ñi hoïc laø baùc Höõu, thöù nöõa laø ba voán " thö sinh " chuyeân caøy ñöôøng nhöïa, khoâng quen vôùi ruoäng ñoàng. Traùi Ñaát quaû laø troøn! Vaøo Quy Nhôn, khoâng ngôø baùc Höõu cuõng ghi danh theo hoïc khoùa sö phaïm naøy, vaø sau moät naêm hoïc, hai ngöôøi ruû nhau leân Taây Nguyeân daïy hoïc. OÂng baø noäi Phuùc buoàn laém vì con trai laïi xa nhaø. ÔÛ queâ, nghe baø con baøn tôùi tính lui theá naøo neân hai oâng baø quyeát ñònh ñi cöôùi vôï cho ba, moät coâ gaùi luùc tröôùc ôû phoá, nay veà queâ laøm ruoäng laø meï cuûa Phuùc baây giôø. Ngaøy tröôùc, ba hoïc treân meï boán lôùp, laïi ôû cuøng moät xoùm ngoaïi oâ neân meï hay sang nhaø hoûi ba khi thì nhôø giaûi baøi toaùn khoù, khi thì giaûng baøi thô coå…. Töø ñoù meï coù caûm tình vôùi ba vaø thaàm troäm yeâu ba! Khi ba vaøo Saøi Goøn hoïc thì meï luùc ñoù vaãn coøn hoïc phoå thoâng. Ñeán khi giaûi phoùng thì meï theo gia ñình veà queâ laøm ruoäng. Heø naêm sau ba töø Taây Nguyeân veà thaêm nhaø ñoàng thôøi gia ñình oâng baø cuõng tieán haønh laøm ñaùm cuôùi luoân, maëc duø ba khoâng maáy öng buïng. Lyù do luùc ñoù laø ñôøi soáng coøn khoù khaên, ba laïi daïy hoïc xa nhaø.... OÂng baø thuyeát phuïc maõi, roài hôøn roãi, ba môùi chòu laøm ñaùm cuôùi, moät ñaùm cöôùi nhaø queâ sau giaûi phoùng ñôn giaûn vaø ñaïm baïc.
Meï keå ba Phuùc ngaøy tröôùc coù maùu phieâu löu giang hoà vaët laém. Ít khi naøo chòu ôû nhaø lieân tuïc quaù moät tuaàn. Luùc thì ñi thaêm ngöôøi baïn naøy, luùc ñi thaêm ngöôøi baïn noï. Töø khi laáy meï cho ñeán khi ba maát, trong naêm naêm trôøi chæ ba laàn veà thaêm nhaø. Laàn cuoái cuøng ba veà luùc ñoù Phuùc ñaõ leân hai tuoåi! Trong tieàm thöùc cuûa Phuùc, ba chæ hieän leân loaùng thoaùng laø moät ngöôøi ñaøn oâng raâu ria, cao to, luùc naøo ngheâu ngao maáy baøi haùt ngaøy xöûa ngaøy xöa! Laàn ba veà nhaø laàn cuoái, ba cöù coõng Phuùc treân vai maø roâng chôi caùc nhaø baø con khaép xoùm. Nhôù ñeán ba, Phuùc chæ möôøng töôïng ra chöøng aáy, ngoaøi ra chaúng bieát gì theâm. Sau naøy lôùn leân Phuùc môùi bieát theâm laø ba laïi ñi boä ñoäi, ñaùnh nhau vôùi boïn Khmer ñoû trong cuoäc chieán tranh bieân giôùi Taây Nam vaø hy sinh ôû Taây Ninh. Vieäc ba ñi boä ñoäi trong luùc daïy hoïc ôû Taây Nguyeân thì gia ñình khoâng maáy ai roõ. Theo lôøi meï keå thì chæ coù baùc Höõu, baïn thaân cuûa ba ôû Quy Nhôn môùi bieát ñöôïc töôøng taän. Luùc ba laáy meï, baùc Höõu coù ra döï neân meï coù bieát baùc Höõu. Baùc Höõu cuõng ñi boä ñoäi nhö ba, bò thöông roài ñöôïc phuïc vieân veà laïi Quy Nhôn chöù khoâng daïy hoïc nöõa. Chính baùc vieát thö göûi cho meï vaø chæ nôi choân caát ba ôû moät nghóa trang lieät só treân Taây Ninh. Nhôø ñoù, tröôùc khi töø Saøi Goøn veà ñaây, Phuùc ñaõ tìm leân taän nôi ba yeân nghæ ñeå thaêm phaàn moä cuûa oâng.
Hôn moät naêm qua laø nhöõng thaùng ngaøy aûm ñaïm cuûa Phuùc. Caàm maûnh baèng ñaïi hoïc Xaây döïng loaïi gioûi ñi goõ cöûa khaép nôi chaúng nôi naøo hoï nhaän cho. Nay taù tuùc thaèng baïn naøy, mai ñeán nhôø thaèng baïn kia, roài laøm maáy vieäc laët vaët kieám soáng, anh quaù chaùn naûn neân quyeát ñònh veà queâ. Meï anh göûi vaøo moät laù thö keøm theo moät taám danh thieáp cuûa baùc Höõu. Trong thö meï noùi uùp môû khoâng roõ raøng gì maáy laø meï ñaõ ñoàng yù vôùi baùc Höõu vaø anh haõy raùng tìm ra baùc Höõu, coù khi ñöôïc " moät coâng ñoâi chuyeän "! Anh cuõng chaúng roõ laø chuyeän gì ?" Coâng " thì anh nghó laø baùc Höõu neå tình beø baïn khi xöa vôùi ba anh neân coù theå nhaän anh vaøo laøm, con " chuyeän" thì quaû thaät anh khoâng nghó ra ! Theo ñòa chæ meï göûi, Phuùc laàn moø cuõng leân ñeán taän Taây Ninh ñeå thaêm moä ba. Ngoaøi queâ chæ coøn moãi meï, oâng baø noäi thì ñaõ qua ñôøi sau thôøi gian ba Phuùc maát khoâng laâu. Caùc coâ chuù thì ai coù gia ñình naáy. Chæ toäi meï moät thaân moät mình vöøa laøm luïng vaát vaû, vöøa lo nhang khoùi cho caû ba ngöôøi. Phuùc nghó thaàm maø thöông meï voâ cuøng. Ba maát quaù sôùm, theá maø meï khoâng ñi böôùc nöõa maëc duø oâng baø noäi Phuùc cuõng khuyeân baûo. Phuï nöõ ngaøy tröôùc hay thaät! Choàng maát chæ ôû vaäy nuoâi con. Phuï nöõ baây giôø chaéc laø …khoù ñaáy. Moät hoài coøi daøi laøm thöùc tænh nhöõng haønh khaùch nguû gaø nguû gaät vaø laøm Phuùc quay veà vôùi hieän taïi. Chaéc laø ñeán ga Dieâu Trì roài.
-OÂ !!! Con beù laùi xe khi naõy kìa! Kinh thaät theá maø noù ñuoåi kòp chuùng mình ! Moät tay naøo ñoù thoát leân vôùi veû thaùn phuïc.
Phuùc quay nhìn ra ngoaøi cöûa soå con taøu. Quaû thaät chieác Ford Falcon luùc naõy cuõng ñang baùm song song vôùi con taøu. Qua moät khu daân cö coù nhieàu daõy nhaø che khuaát, chieác xe maát huùt.
Chieác taøu chaàm chaäm vaøo ga. Tieáng rít cuûa nhöõng chieác phanh taøu nghe rôïn caû ngöôøi! Roài chieác taøu döøng haún laïi. Döôùi saân ga laø moät khoâng khí nhoän nhòp oàn aøo cuûa caûnh beán xe, beán taøu. Caûnh cheøo keùo, môøi goïi mua baùn, chaøo môøi ñoùn khaùch cuûa nhöõng tay xe thoà, caûnh haønh khaùch ra saân ga chuaån bò leân taøu ñeå ñi ñeán moät nôi naøo ñoù… laøm cho khoâng khí trôû neân ngoät ngaït khoù thôû. Haønh lyù cuûa Phuùc chæ ñôn giaûn vôùi chieác ba-loâ vaø chieác laptop cuõ meøm maø anh vöøa hoïc vöøa daïy keøm theâm ñeå saém laøm phöông tieän hoïc haønh. Anh khoâng daùm xin meï tieàn vì bieát meï taàn taûo vaát vaû laáy ñaâu caû tieàn trieäu ñeå cho anh mua saém. Chieác ñieän thoaïi di ñoäng thì anh môùi baùn ñeå laøm loä phí treân haønh trình veà queâ. Xoác laïi chieác ba-loâ sau löng vaø söûa ngay ngaén chieác laptop tröôùc ngöïc, Phuùc tìm moät quaùn coùc beân ñöôøng ngoaøi khu vöïc saân ga ñeå taïm nghæ chaân. Uoáng vaøi hôùp nöôùc döøa, Phuùc quan saùt khu vöïc ngoaïi oâ cuûa Quy Nhôn ñeå xem thöû nhòp ñoä phaùt trieån cuûa thaønh phoá maø anh seõ taïm döøng chaân trong moät ñoâi ngaøy. Anh ruùt taám danh thieáp cuûa baùc Höõu ra xem. Doøng chöõ " Coâng ty TNHH xaây döïng Baèng Höõu …. 45 Traàn Höng Ñaïo… Tel 056….. " laøm anh le loùi nhöõng tia hy voïng trong suoát chaëng haønh trình! Coâng ty cuûa baùc Höõu chuyeân ngaønh xaây döïng, maø anh laïi laø kyõ sö xaây döïng thì quaù phuø hôïp. Vaán ñeà laø baùc coù nhaän cho khoâng ???
Nhìn daùo daùc tìm bieån chæ ñöôøng, Phuùc baêng qua ngaõ ba
Avatar
Tặng Thầy tác phẩm " Phúc Duyên". Thầy đọc xem sao  xn cho ý kiến .
 
Gửi ý kiến